Een stukje geschiedenis

GKv Assen-Zuid

WAT GELOVEN WIJ?
Lees verder als je nieuwsgierig bent naar antwoorden op een van de volgende vragen:
• Vrijgemaakt waarvan?
• Zijn er Christenen in soorten?
• Is "Gereformeerd" iets anders dan "Christelijk"? Is dat een specialiteit?
• En wat betekent de toevoeging "Vrijgemaakt"? Waarom is er geen eenheid?
• En waar kun je te weten komen wat er in die kerk geloofd wordt?
• Waarom heeft de kerk belijdenisgeschriften?

WANNEER BEN JE EEN CHRISTEN?
Een christen is iemand die een volgeling is van Jezus Christus en die vertrouwt dat heel zijn echte geluk alleen door Christus gerealiseerd kan worden. De naam "christen" werd al in de tijd van het ontstaan van de bijbel gebruikt (zie Handelingen 11: 26). Iedereen die van zichzelf zegt dat hij Christus volgt kan zich een christen noemen. Als je dat serieus neemt zul je er in de praktijk ook naar willen leven. Het is voor christenen natuurlijk fijn als er veel mensen zijn die zich christen noemen. Maar het is niet fijn als er mensen zijn die zich wel zo noemen, maar verder hun eigen gang gaan en zich weinig aantrekken van wat Christus gezegd heeft. Het is zelfs zo dat Christus zelf heeft gezegd dat niet iedereen die zich christen noemt het ook is. Lees maar in de bijbel: bijvoorbeeld in Mattheus 7: 21-23over mensen die Christus z’n naam wel gebruiken maar met hun daden hem niet volgen en in Handelingen 20: 28-30 waar Paulus aankondigt dat er mensen in de gemeente van Christus zullen opstaan "die verkeerde dingen spreken".
Als je dus een christen wilt zijn is het heel belangrijk om na te gaan hoe Christus vindt dat je zou moeten zijn. Dat betekent dat je de leer van Christus moet leren kennen, dat is de christelijke leer, de leer van de christelijke kerk (zie Johannes 7: 16-17 en 2 Johannes 1: 9-10) en dat je leeft als volgeling van Christus.
 
WAT BETEKENT 'CHRISTELIJKE KERK'?
Eigenlijk betekent "christelijke kerk" niets anders dan een kerk (of "gemeente") die Jezus Christus volgt. Een christelijke kerk is meer dan een groep mensen die christenen zijn. Als het goed is belijdt een kerk een gemeenschappelijk geloof (vergelijk Judas 1: 3) volgens de leer van Christus en zorgt ze ervoor dat er geen andere leer verkondigd wordt (zie Galaten 1: 8; 1 Timotheus 1: 3 en Titus 1: 9-11). Volgens die leer behoort de kerk te fungeren als een gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien en met elkaar mee leven en elkaar helpen in fijne en moeilijke dingen en elkaar stimuleren in het volgens van Christus (zie 1 Corinthiërs 12: 25-26). Bovendien behoort de kerk haar organisatie in te richten zoals Christus en zijn eerste volgelingen ons via de bijbel hebben doorgegeven.
Maar "christelijk" is geen wettelijk beschermde naam en er bestaat dan ook geen instantie die beoordeelt of een kerk die naam wel terecht draagt. De apostel Petrus zegt in 2 Petrus 2: "ook onder u zullen er dwaalleraars komen die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen". Dat is nogal wat. Het is dus oppassen geblazen met de kerk. Niet alles wat in de naam van Christus gebeurt kun je zonder meer als echt christelijk beoordelen. Christus zelf dreigde soms een gemeente te verlaten, bijvoorbeeld de kerk te Efeze en te Laodicea (Openbaring 2: 5 en 3:16).
De naam "christelijke kerk" is dus een verzamelnaam geworden voor elke kerk die zelf die naam aanneemt en je zult nauwkeurig moeten onderzoeken waar je moet zijn voor Christus' gemeente.
 
CHRISTELIJK OF GEREFORMEERD?
Toen er in de 16e eeuw in de gemeente op grote schaal dingen verkondigd werden die niet in de bijbel staan ontstond er een beweging die terugkeerde naar "de bijbel alleen". Die mensen wilden dus weer gewoon alleen maar christelijk zijn: volgeling van Christus, zonder ook volgeling van mensen te willen zijn.
 
Toen de kerkleiding dat niet accepteerde en de woordvoerders daarvan (onder andere Luther en Calvijn) buiten sloot onstond de "Reformatie" en daardoor ontstonden in Duitsland de Lutherse kerken (de "Evangelische Kirche") en in andere landen waaronder Nederland ontstonden de "Gereformeerde kerken". Een deel daarvan is later "Hervormde kerk" gaan heten. Tegenwoording is dat weer gesplitst in PKN en Hervormde Gemeente.
 
"Ge-reformeerd" (= opnieuw gevormd) bedoelde eigenlijk: terugkeer naar het oorspronkelijke christelijke. Het betekent niet iets anders dan wat het woord "christelijk" ook zegt. Er is niets bij gekomen, alleen is men gestopt met onbijbelse toevoegingen, zoals verering en aanbidding van "heiligen" (en van Maria), dingen die niet uit de bijbel kwamen, maar die door mensen waren toegevoegd.
 
Er zijn nu diverse kerken die het woord "gereformeerd" in hun naam hebben. Zij hebben allemaal hun wortels in die "Reformatie" en hebben de belijdenisgeschriften uit die tijd als grondslag.
 

Bijbelinspiratie

“In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.”