Catechisaties

Visie
Onze visie op catechese is zo te formuleren:
Het catechetisch onderwijs is onderwijs in de christelijke leer aan de jeugd van de kerk. De bedoeling van dit onderwijs is, in combinatie met de onvervangbare opvoeding door de ouders, jongeren te brengen tot een leven met God.
In dit onderwijs ligt de nadruk in eerste instantie op de kennis. Daarnaast heeft het een duidelijk vormend karakter. Dit uit zich, naast het overdragen van kennis, in de aandacht die geschonken wordt aan het functioneren als christen in een (leef)wereld die zich steeds meer van God en van Christus lijkt te vervreemden.
Als gemeente van Christus hopen en bidden we dat dit onderwijs onderdeel mag zijn van een brede opvoeding die via een publieke keuze voor God in het midden van de kerkelijke gemeente leidt tot een actief leven als kind van God en als lid van Christus\' lichaam.

Leerinhouden
Op de catechisatie gaat het vooral over de drie g’s: geloof, gebod en gebed. Deze drie vormen de hoofdinhoud van de christelijke leer. Dat zien we ook terug in de Heidelbergse Catechismus. Daarin komt het geloof aan de orde bij de bespreking van de Apostolische Geloofsbelijdenis (zondag 7 t/m 24). De aandacht voor het gebod komt tot uiting in de bespreking van de Tien Geboden (zondag 34 t/m 44). Het gebed komt naar voren in de bespreking van het Onze Vader (zondag 45 t/m 52).

Jaar 1 - Introductie kerkdienst / catechese; introductie Heidelbergse Catechismus 
Jaar 2 - Zeg nu zelf - deel 1 (HC zondag 1-7, 25-33)
Jaar 3 - Zeg nu zelf - deel 2 (HC zondag 34-52)
Jaar 4 - Zeg nu zelf - deel 3 (HC zondag 8-24)
Jaar 5 - Jeugd-alpha + praktijkonderdelen
Jaar 6 - Thema\'s + praktijkonderdelen
Jaar 7 - Herhaling gereformeerde geloofsleer
Jaar 8 - Verdieping gereformeerde geloofsleer - deel 1
Jaar 9 - Verdieping gereformeerde geloofsleer - deel 2
Jaar 10 - Begeleiding d.m.v. een persoonlijke coach / buddy bij verder (in)groeiproces

De indeling van de groepen kunt u vinden onder documenten voor gemeenteleden

Een paar opmerkingen hierbij:
1. Bij de lessen zal er in elke groep af en toe worden doorgesproken over het kiezen voor het leven met God en over het doen van openbare geloofsbelijdenis.
2. Met name in de eerste vier jaar ligt het accent op de kennis. Vanuit die kennis kan er meer invulling gegeven worden aan het vormingsaspect in de latere jaren. Vandaar ook dat dit onderwijsleerprogramma er in die eerste vier jaar wat \'strakker\' ingevuld zal worden dan in de latere jaren. Het 5e en 6e jaar kunnen praktijkelementen worden ingevoegd. Juist omdat in die jaren het accent minder op kennis ligt.
3. De catechisaties zullen in de eerste 7 jaren wekelijks worden gegeven. In de daarop volgende jaren tweewekelijks.
4. De buddy\'s worden gezocht en toegewezen bij de start van de catechisatieloopbaan van de jongeren. Buddy\'s functioneren naar een protocol buddy-systeem Assen-Zuid.

Openbare geloofsbelijdenis
Het is goed dat er duidelijkheid is over de vraag wat er van een catechisant verwacht mag worden als hij publiek voor God en voor de kerk wil kiezen. Daarbij de volgende opmerkingen:
1) Het doen van openbare geloofsbelijdenis kan plaatsvinden op aangeven van een catechisant, met positief advies van de catecheet en na toestemming door de kerkenraad. Het is niet gekoppeld aan een bepaalde catechesegroep of leeftijd.
2) We dringen aan op een band tussen buddy, wijkouderling, wijkpredikant aan de ene kant en de catechisanten aan de andere kant.

Kerkdienst meemaken?

Je bent welkom om een samenkomst mee te maken, iedere zondag om 9.30 uur en om 16:30 uur in de Kandelaar, Oude Molenstraat 20, Assen.

Handige adressen

ds. J.H. Soepenberg
Huygensstraat 37
9402 NL Assen
Telefoon 0592-301051
Scriba - J. Lagendijk-Schoon
Telefoon
Kerkbode Secretariaat
Telefoon