Wat gebeurt er in onze kerk?

"De Kandelaar" is het kerkgebouw van de gereformeerde  kerk van Assen-Zuid. In dit gebouw komen iedere zondag de leden van onze gemeente (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt) samen voor een eredienst. 
 
De leden ontmoeten elkaar voor, tijdens en na de dienst en samen met de predikant 
die als voorganger optreedt, zingen wij liederen (psalmen, liederen en gezangen).
 
In de dienst is een belangrijke plaats weggelegd voor de overdenking (preek). En voor het bidden tot God.
 
Het geloof beperkt zich niet enkel tot De Kandelaar, de zondagse diensten en de mensen die daar 'kerken'. Het geloof is de dagelijkse bekering tot God door de wereldwijde kerk van Jezus Christus.
 
De kerkdeuren staan open voor iedereen. Voor een ieder die lid is, maar óók voor een ieder die een kijkje wil komen nemen. En is er dan iets wat u wilt weten? Vraag er naar, de mensen geven u graag antwoord!


Hoe ziet een eredienst er uit?

Als u voor het eerst een eredienst wilt gaan bezoeken is het wellicht fijn dat u weet wat er zoal staat te gebeuren. De volgorde van een eredienst noemen wij de liturgie. Deze liturgie staat voorafgaand aan de dienst op de beamer. In de kerk komen wij iedere zondag samen als leden van de gemeente om God en elkaar te ontmoeten. Wij noemen dit een eredienst, een dienst tot eer van God. Hier horen wij de blijde boodschap: vergeving van onze zonden en een nieuw leven door onze Heer Jezus Christus.

Ook bidden wij tot God en zingen tot Zijn eer psalmen en gezangen. Wij zingen 
uit het Gereformeerd Kerkboek, waarvan een aantal 'leenexemplaren' beschikbaar 
is, die u van de koster of anders bij het welkomstcomité kunt krijgen. Voorganger in de eredienst is onze eigen predikant, of een andere dominee. Soms gaat er iemand voor die geen predikant is. Door hem wordt dan in die dienst een preek van een dominee voorgelezen.

Mededelingen:
Betreffen vaak de collectedoelen, geboortes, het afkondigen van nieuwe leden, etc. De mededelingen worden door de ouderling die dienst heeft voorgelezen.
-
Votum: Belijdenis dat wij van God afhankelijk zijn.
-
Vrede- of zegengroet: De tekst van de vredegroet is uit de Bijbel gehaald:
1 Korintiërs 1 : 3, of uit Openbaring 1 : 4b,5a. 
-


Gemeentezang:
De gemeente beantwoordt de groet van God met een lied.
-


Voorlezing:
´s Ochtends worden de 10 geboden voorgelezen. Deze staan in  Exodus 20 of Deuteronomium 5. In de middagdienst is dat de belijdenis van ons geloof; Soms leest de dominee de belijdenis; soms zingen we deze  belijdenis samen staande d.m.v. een Gezang. 
-


Gebed:
Het gebed is een spreken met God; de dominee spreekt het namens ons allen uit en wij bidden in stilte mee. In het gebed belijden we onze schuld, vragen we om vergeving, vragen we een zegen voor de dienst en soms wordt er gebeden voor mensen in en buiten de kerk, voor de overheid, voor de zending, voor mensen in nood, enzovoort.
-

Lezing:
Lezen van een gedeelte uit de Bijbel. 
-
Lezen van de tekst: dit is het Bijbelgedeelte waarover de preek in het bijzonder zal gaan. Soms is de tekst n van de hoofdstukken (Zondagen) uit de Heidelbergse Catechismus. 
-
Preek: Uitleg van de gelezen tekst door de predikant. 
-


Dankgebed:
De gemeente dankt God o.a. voor de dienst en voor de preek. Soms worden de voorbeden voor de mensen en de wereld in dit gebed gedaan en niet aan het begin van de dienst. Als je wilt kun je voor dat de dienst begint bij de voorganger of bij een ouderling een gebedspunt aandragen waar in de eredienst dan voor gebeden of gedankt kan worden.
-

Collecte:
Tijdens de kerkdienst wordt er geld ingezameld voor een kerkelijk doel; 
hierin tonen wij onze dank voor alles wat God ons geeft. Met een plechtig woord 
noemt men dit wel "offeren". Er wordt in iedere dienst voor twee verschillende 
doelen gecollecteerd. Deze worden afgekondigd door de voorganger en gebeamd
-
Zegen: God geeft ons zijn zegen mee. De zegen sterkt en stimuleert ons bij 
alles wat we deze week te doen hebben. 
-


De Heilige Doop
Het kan zijn, dat u een eredienst meemaakt, waarin een kind of een volwassene de Heilige Doop ontvangt. Dit is een aanduiding dat iemand bij de Heer hoort en in Zijn gemeente is opgenomen.


Het Heilig Avondmaal
Ook kan het gebeuren dat u een eredienst meemaakt, waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt. Hierbij denken we er aan en vieren we dat onze Heer Jezus Christus voor ons gestorven is om ons met God te verzoenen. Deze viering is voor leden die belijdenis van hun geloof hebben gedaan. 
 
Als u een keertje één van onze diensten wilt bijwonen, u bent van harte welkom. Kijk voor de exacte datum en tijd op onze homepage. Kijk onder contact voor een routebeschrijving, adres of overige vragen.
 
We lopen graag een stukje met u mee.

 

Kerkdienst meemaken?

Je bent welkom om een samenkomst mee te maken, iedere zondag om 9.30 uur en om 16:30 uur in de Kandelaar, Oude Molenstraat 20, Assen.

Handige adressen

ds. J.H. Soepenberg
Huygensstraat 37
9402 NL Assen
Telefoon 0592-301051
Scriba - J. Lagendijk-Schoon
Telefoon
Kerkbode Secretariaat
Telefoon